2017 Sino-Korea Conference on Coding Theory and Its related Topics


Date
07/17/2017 - 07/21/2017
Location
NIMS
Organizers Jon-Lark Kim (Sogang University) Hongwei Liu (Central China Normal University) Rongquan Feng (Peking Univeristy) Speakers Xiwang Cao (Nanjing University of Astronautics and Aeronautics, China) Yonglin Cao (Shandong University of Technology, China) Bocong Chen (South China University of Technology, China) Eun Ju Cheon (Gyeongsang National University, Korea) Lucky Erap Galvez (Sogang University, Korea) Sang geun Han (KAIST, Korea) Sunghyu Han (KOREATECH, Korea) Jongyoon Hyun (KIAS, Korea) Lingfei Jin (Fudan University, China) Dongseok Ka (Chungnam National University, Korea) Boran Kim (Ewha Womans University, Korea) Hyun Kwang Kim (POSTECH, Korea) Seon Jeong Kim (Gyeongsang National University, Korea) Young Sik Kim (Chosun University, Korea) Nari Lee (Sogang University, Korea) Jin Li (Hefei University of Technology, China) Chengju Li(East China Normal University, China) Hongwei Liu (Central China Normal University, China) Jinquan Luo (Central China Normal University, China) Bora Moon (POSTECH, Korea) Minjia Shi (Anhui University, China) Hong-Yeop Song (Yonsei University, Korea) Min Kyu Song (Yonsei University, Korea) Liping Wang (Institute of Information Engineering, China) Maosheng Xiong (Hong Kong University of Science and Technology, China) Jing Yang (Tsinghua University, China) Qin Yue (Nanjing University of Astronautics and Aeronautics, China)